مدلین، مشاور، طراح و تسهیل‌گر پیاده‌سازی برنامه‌های نوآورانه و فناورانه دیجیتال در سازمان‌های سلامت و کسب و کارهای سلامت دیجیتال است. مدلین با ارائه بروزترین راهکارهای توسعه و تحول سازمانی، به سازمان‌ها برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال، غلبه بر مشکلات سازمانی، مدیریت سرمایه‌های اقتصادی و انسانی و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی یاری می‌رساند. با علم به اهمیت سلامت دیجیتال و جایگاه استراتژیک راهکارهای فناورانه در آینده سیستم سلامت، این مجموعه امید دارد تا با پیاده‌سازی اقدامات سریع، چابک و زودبازده، پیاده‌سازی تحول دیجیتال را در تمامی ارکان سیستم سلامت سرعت بخشد.

مدلین

Related projects